ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระหลวงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SALUANG PITTHAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน229
ตำบล :
  คลองคะเชนทร์
อำเภอ :
  เมืองพิจิตร
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66000
โทรศัพท์ :
  056608830
โทรสาร :
  056608830
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองคะเชนทร์