โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม๒ก่อตั้งเมื่อวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ โดยนายอุทัย  เกตุแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนายสมใจ ถาวรศักดิ์ สารวัตรกำนันตำบลคลองคะเชนทร์ นายสุนทร  ถาวรศักดิ์กำนันตำบลคลองคะเชนทร์และนายเรือง ปาเฉย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
ในขณะนั้น ร่วมกันขอที่ดินสารพัดประโยชน์
ของตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

            มีเนื้อที่ประมาณ๕๕ ไร่ ๒ งาน ๕๗ ตารางวาจากสภาตำบลคลองคะเชนทร์และจัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยเปิดรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ จำนวน ๖ ห้องเรียน  นักเรียน ๒๔๐ คน ทำการสอนรวมอยู่ที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมก่อนและย้ายมาภายหลัง
 

             ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะจากสาขาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเป็นโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มีนายอุทัย เกตุแก้ว เป็นผู้บริหารและเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ๒ เป็นโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซึ่งคำว่า"สระหลวง" เป็นชื่อเดิมของจังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของเมืองพิจิตร และให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนเอง