วิสัยทัศน์(Vision)  
      โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ(Mission)
  1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน
  2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
  5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

ภารกิจ

1.    ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

1.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

2.   ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

  1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  และ

บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

  1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญ

2.2  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ ความสามารถ

        2.3  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

2.4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.1  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ

4.  ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

4.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม

5.   ด้านการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

5.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

เป้าหมาย

1.ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.1  โรงเรียนมีโครงสร้าง และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ  และมีบรรยากาศ

การทำงานที่ดี

1.2  โรงเรียนใช้ระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   ได้แก่ หลักคุณธรรม 

หลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักการตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า 

1.3 โรงเรียนใช้ระบบการดำเนินงานตามหลักของเดรมมิ่ง (  P  D  C  A ) ได้แก่  มีการวางแผน

มีการปฏิบัติงานตามแผน มีการติดตามผล ตรวจสอบ  มีการปรับปรุง พัฒนา

  1. โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  2. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
  3. โรงเรียนส่งเสริม และปลูกฝังแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

2.1  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และมีการ

บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

2.2  โรงเรียนมีผู้เรียนที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   กล้าคิด กล้าแสดงออก มีทักษะการคิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์ 

2.3  โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม นำความรู้ คู่จริยธรรม

2.4  โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อ  มีทักษะพื้นฐาน

ในการประกอบอาชีพ  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.5  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.6  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้

2.7  โรงเรียนมีการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้

                2.8  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ

2.9  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  กีฬา มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

2.10  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

3.   ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.1  โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และมีความเป็นครูมืออาชีพ

3.2  โรงเรียนมีครูที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้สื่อ  เทคโนโลยี สารสนเทศประกอบ

การจัดการเรียนรู้

3.3  โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความรู้ ความสามารถทางการศึกษาที่ทันสมัย

4.  ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร

4.1  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารประกอบการบริหาร และการจัดการ

เรียนรู้อย่างเหมาะสม

4.2  โรงเรียนส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนมีผลงาน และนำเสนอผลงานโดยใช้ ICT

5.     ด้านการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

5.1  โรงเรียนส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

5.2  โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

5.3 โรงเรียนส่งเสริมการมีภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในด้านการบริหารงาน

วิชาการ   การบริหารงานบุคคล   การบริหารงบประมาณ  และการบริหารงานทั่วไปในรูปแบบของผู้ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา