เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ต.คลองตะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร
3,5
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
5
ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
8,
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
10
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
1,2
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
3,4
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
5,6
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
7,8
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
9
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
10
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
1,2
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
3,4
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
5,6
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร
7
ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร