คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ผู้แทนจาก
1 นายกำยุทธ อารีรักษ์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายวิสุทธิ์ ประวัติเมือง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายธนากร ศรีสุเทพ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายอภิณุ ศรีวนิชย์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายอนุชา พิชัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายนิพนธ์ อัษญคุณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายไพศาล  ติระชูศักดิ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายสมหวัง ราชา กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
9 นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ กรรมการ ผู้แทนครู
10 นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์ กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
11 พ.ต.ท.ประกิต ปราภถนาดี กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองฯ
12  นายณัฎฐ์ณภัตร สนแจ้ง กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
13 พระครูวิชิต ปริยัตยาพร กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
14 นางช่อทิพย์ กองเทียม กรรมการ ผู้แทนครู
15 นายสุนทร เข็มทอง กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน