คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพิภพ กาญจนะ ประธานกรรมการ
2 พล.ท.ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ กรรมการ
3 นายวิฑูร  ไตรยุทธรงค์ กรรมการ
4 พล.ต.ต.จรวย ผลประเสริฐ กรรมการ
5 นายวันชัย ด่านรุ่งโรจน์ กรรมการ
6 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ กรรมการ
7 พระราชสิทธิเวที   กรรมการ
8 นายเทอด โหมดชัง กรรมการ
9 นายสิทธิพจน์  เกบุ้ย กรรมการ
10 นายประธานวิทย์ ยุวะเวส กรรมการ
11 นายสุรพล สิริปิยานนท์ กรรมการ
12 นายติณภพ ชื้นขจร กรรมการ
13 นายรัฐกิตติ์ สุคนธ์ปิยสิริ กรรมการ
15 นายสุนทร เข็มทอง กรรมการและเลขานุการ