ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2561

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ


ประเภท
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ต่ำกว่า ป.ตรี
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
รวม
บริหาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
(4) ชำนาญการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
(4) ชำนาญการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
การสอน
ครู                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
5
19
0
0
2
13
0
0
7
32
39
(4) ชำนาญการ
0
0
3
7
0
0
2
4
0
0
5
11
16
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
1
0
0
3
4
0
0
3
5
8
ครูผู้ช่วย
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
1
3
ลูกจ้าง
ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
พนักงานราชการ
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
0
0
0
2
3
5
5
7
4
11
รวมทั้งสิ้น
0
0
10
27
0
0
11
25
6
6
28
53
81

หมายเหตุ กรณีที่จำนวนไม่ตรงกับข้อมูลจริง อาจจะเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่อง เช่น วุฒิการศึกษา ประเภทตำแหน่ง วิทยฐานะ ฯ
 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จำนวน ชาย 29   คน หญิง 53  คน รวมทั้งหมด 82  คน