บุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

มีหนาที่

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการ  เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา  และติดตามดูแลบริหารงานวิชาการ ช่วยผู้อำนวยการ ควบคุม ติดตามดูแล การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน วิชาการของครูบริหารจัดการในฝ่ายบริหารวิชาการ รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการเรียนการสอน  การฝึกอบรมครู  การวัดผลการศึกษา  การจัดแผนการเรียน  งานหลักสูตรและการสอน  งานวิจัยและพัฒนา  งานสื่อการเรียนการสอน  งานทะเบียน  งานวัดผลและการประเมินผล งานห้องสมุด  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย รวมทั้งบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

๑. การกำหนดเป้าหมายของการทำงานของโรงเรียนให้สามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเป้าหมายของการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

        ๒. จัดแบ่งงานด้านวิชาการออกเป็นด้านๆ ตามภาระหน้าที่งานวิชาการของโรงเรียน และหลักคุณธรรมนำวิชาการ

๓. กำหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  และการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือจัดทำแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  มีการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ  และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

วางแผนใช้งบประมาณ การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรอื่นๆได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด   

๔. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝัง  หล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๕. จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ให้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  เน้นกระบวนการการคิดวิเคราะห์  เน้นการปฏิบัติจริง  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ในชีวิตประจำวัน 

๖. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) สำหรับเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทและผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 10 ประเภท โดยการคัดกรอง วินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ให้ผู้เรียนพิการสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาหรือระบบ การเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับผู้เรียนทั่วไป  จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) บริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา (Student Support Services : SSS)

๗. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง  3  ด้านได้แก่  ความรู้  (Knowledge) ทักษะกระบวนการ  (Process) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Attribute)

      ๘. จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน  วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน