บุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารงานบุคคล