บุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

บุคลากรในฝ่าย