บุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

yai

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

มีหน้าที่
        ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ของสถานศึกษา
        ๒. กำหนดแนวทางการพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
        ๓. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
        ๔. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป
        ๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
        ๖. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป และกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
        ๗. สำรวจระบบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
        ๘. ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรของฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ๙. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ๑๐. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์
        ๑๑. ทำการประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปรับปรุงพัฒนา
เป็นระยะๆ