ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
142
135
277
7
ม.2
147
150
297
8
ม.3
133
134
267
6
รวมมัธยมต้น
422
419
841
21
ม.4
71
131
202
6
ม.5
58
101
159
4
ม.6
71
131
202
6
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
200
363
563
16
รวมทั้งหมด
622
782
1,404
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560