กลับหน้าแรก

บุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ


มีหน้าที่            

               บริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

๑) งานสำนักงานกลุ่ม

มอบหมายให้   

๑) นางศิริพร เมืองทอง                               ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

          ๒) นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

          ๓) นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย            

๔) นายชิณ สละชุ่ม                                   ครู                                   ผู้ช่วย

๕) นางสาววรัญญา ม่วงวัดท่า                        ครู                                   ผู้ช่วย

๖) นางสาวสุวรรณี ภู่สอง                            ลูกจ้างชั่วคราว                      ผู้ช่วย

๗) นางวิลาสินี อำพันพงษ์                            ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดระบบสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

อย่างเป็นระบบ

        ๒. ติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่มอบให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

        ๓. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

        ๔. อำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน

        ๕. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานงบประมาณ

        ๖. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ

        ๗. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานงบประมาณ ให้เป็นระบบ สะดวกในการนำไปใช้                 และเป็นปัจจุบัน สามารถเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

        ๘. ควบคุม ดูแลและจัดทำงบประมาณของกลุ่มงบประมาณ และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

       ๙. จัดทำเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ

๑๐. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ และกระบวนการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

        ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

๒) งานการเงิน          

มอบหมายให้   

๑) นางสาววรัญญา ม่วงวัดท่า                         ครูชำนาญการ                       หัวหน้างานการเงิน

๒) นางวิลาสินี อำพันพงษ์                             ครูชำนาญการพิเศษ                 เจ้าหน้าที่การเงิน

๓) นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม                         ครูชำนาญการพิเศษ                 เจ้าหน้าที่การเงิน

          ๔) นางสาวเมวิกา บุญเชย                             ครู                                   เจ้าหน้าที่การเงิน

มีหน้าที่

        ๑. การบริหารการเงิน             

๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานการขอเบิก และหลักฐานการจ่ายเงินก่อนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

         ๑.๒ เบิกจ่ายเงินตามรายการที่ได้รับอนุมัติการจ่ายเงินจากหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

ตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานการขอเบิก และหลักฐานการจ่ายเงินก่อนเสนอหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

         ๑.๓ นำส่ง นำฝาก เบิกถอนเงิน จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก

        ๒. การเบิกเงินจากคลัง

สถานศึกษาเบิกเงินจากคลัง โดยเบิกผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        ๓. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน

                   ๓.๑ วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๓.๒ การรับ-จ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

ที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   ๓.๒.๑ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙

                   ๓.๒.๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนำเงินไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙

                   ๓.๒.๓ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๔/๐๗๕๐๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙

เรื่อง การสมทบเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทำการ

                   ๓.๒.๔ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๑/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา

        ๔. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุนทั่วไปให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

                   ๔.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

                   ๔.๒ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๑๒๘๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนโดยตรง

                   ๔.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๓๓๖๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

(การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน)

        ๕. การเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ

                   ๕.๑ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร  

ค่ารักษาพยาบาล อื่นๆ

                   ๕.๒ ส่งเบิกต่อหน่วยงานผู้เบิกภายในระยะเวลาที่กำหนด

        ๖. การนำเงินส่งคลัง

                   ๖.๑ นำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วนราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตามประเภทของเงิน ได้แก่

- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

- เงินรายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

- ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดเพื่อนำส่งคลังจังหวัดต่อไป

                   ๖.๒ บันทึกการนำเงินส่งในทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน

                   ๖.๓ สรุปยอดเงินคงเหลือจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

          ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย       

๓) งานบัญชี

มอบหมายให้   

๑) นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา                           ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างานบัญชี

          ๒) นางวิลาสินี อำพันพงษ์                             ครูชำนาญการพิเศษ                 เจ้าหน้าที่บัญชี

มีหน้าที่

๑. การจัดทำบัญชีการเงิน

                   กรณีที่ ๑ จัดทำบัญชีตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ ดังนี้

๑. ลงรายการรับ-จ่ายเงินสดในสมุดบัญชีเงินสด

๒. ลงทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

- ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน

- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

- ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน

                   ๓. สรุปยอดจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานส่งเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป

         กรณีที่ ๒ จัดทำบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔

๑. บันทึกการรับ-จ่ายในทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง

                   ๒. สรุปยอดทุกสิ้นเดือนจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานส่งเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วัน

ของเดือนถัดไป

        ๒. การจัดทำและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียนและรายงาน

๑. จัดทำบัญชีตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ หรือ

๒. จัดทำบัญชีตาม ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔

                   ๓. สรุปยอดจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานส่งเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป

        ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔) งานพัสดุ

มอบหมายให้  

๑) นางศิริพร     เมืองทอง                             ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้างานพัสดุ

๒) นางสาวจรรยาลักษณ์ เทียมศร                            ครูชำนาญการพิเศษ                 เจ้าหน้าที่พัสดุ

        ๓) นางสาวจุฬารัตน์   เกิดเพ็ง                         ครู                                  เจ้าหน้าที่พัสดุ

        ๔) นายชิณ            สละชุ่ม                         ครู                                 เจ้าหน้าที่พัสดุ

        ๕) นางสาวชฎาพร   เกตุเพ็ชร์                         ลูกจ้างชั่วคราว                               เจ้าหน้าที่พัสดุ

มีหน้าที่

        ๑ การบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน

๑.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง

๑.๒ การจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

๑.๓ การบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม

๑.๔ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ

๑.๕ การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ

        ๒ การวางแผนพัสดุ

                   ๒.๑ วิเคราะห์ประมาณการว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเป็น หนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือน หรือ

หนึ่งปีงบประมาณ โดยการกำหนดว่าแต่ละงาน แต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม และหน่วยงาน มีความต้องการพัสดุอะไร

จำนวนเท่าใด ปริมาณเท่าใด ต้องการใช้งานในระยะเวลาไหน

                   ๒.๒ วิเคราะห์แผนงาน โครงการของหน่วยงานซึ่งจะแจงรายละเอียดว่าแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม

ในสังกัดหน่วยงานมีความต้องการพัสดุอะไร ได้รับงบประมาณจำนวนเท่าใดและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                   ๒.๓ วิเคราะห์สถิติการเบิกจ่ายพัสดุ การนำพัสดุไปใช้งานของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม ซึ่งสถิติการเบิกจ่ายสามารถนำมาคำนวณปริมาณความต้องการพัสดุแต่ละประเภท/ชนิด ทำให้ทราบความต้องการพัสดุ ที่นำมาใช้งานที่แท้จริงของพัสดุแต่ละประเภท/ชนิด ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง หรือในปีงบประมาณจำนวนเท่าใด

                   ๒.๔ พิจารณากำหนดความต้องการ ซึ่งอาจมาจากแผนงานหลักของหน่วยงาน หรือแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ทดแทน

                   ๒.๕ จัดทำใบคำขอ แบบพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือบันทึกขอเบิกพัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

                   ๒.๖ กำหนดจำนวนอย่างสูง อย่างต่ำของพัสดุที่ควรมีแต่ละรายการพัสดุ โดยเมื่อพัสดุมีจำนวนลดลง

จนถึงระดับที่กำหนดจะเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าถึงเวลาที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม

                   ๒.๗ วิเคราะห์ผลตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี เพื่อพิจารณาว่าพัสดุที่มีอยู่จริงกับที่บันทึกไว้ในบัญชี

หรือทะเบียนตรงกันหรือไม่ เพื่อทราบจำนวนที่ต้องการซื้อที่แท้จริง

                   ๒.๘ รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดซื้อสำหรับการจัดซื้อวัสดุประเภทใหม่ หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานพิเศษจัดทำแผนและนำแผนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสถานศึกษา

        ๓ การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง

                   ๓.๑ กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินงบประมาณ ต้องใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   ๓.๒ กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินอื่นให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ให้กำหนดตาม ความต้องการ โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทางราชการ

        ๔. การจัดหาพัสดุ

                   เป็นกระบวนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการ ประกอบด้วย วิธีการ การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานจัดหา ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงแผนการจัดหาที่วางไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยหน่วยงานผู้ใช้พัสดุได้รับพัสดุถูกต้องตามความต้องการ ในระยะเวลาที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

                   - ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value For Money) โดยในการจัดหาพัสดุต้องคำนึงถึงต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้งาน คุณภาพ และประโยชน์ระยะยาว

                   - ความโปร่งใส (Transparency) ต้องดำเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละขั้นตอนอย่างเปิดเผย

มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

                   - ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) ต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ จัดหาพัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุประจำปีเพื่อปรับปรุงแก้ไข

                   - ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน (Accountability) ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และทุกแผนงานที่ได้ใช้งบประมาณไป ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดหาพัสดุแต่ละครั้งที่ได้ดำเนินการ

จนได้พัสดุนั้นมาเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ

        ๕. การจัดพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

                   - ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประเภทของพัสดุที่ดำเนินการจัดหาต้องเป็นไปตามหลักจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ และคำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.

                   - ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศ สพฐ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทำพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดทำ รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๓๓ มอบหมายให้

        ๖. การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

                   การควบคุมพัสดุ ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในระบบการบริหารพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญ ๒ ประการ

                   ๖.๑ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงจะต้องมีพัสดุตามความต้องการใช้งานให้เพียงพอตลอดเวลาไม่มากหรือน้อยเกินไป

                   ๖.๒ ความประหยัด (Economy) หมายถึง การเตรียมการเก็บพัสดุด้วยจำนวนที่น้อยที่สุด

แต่จะต้องให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การนำเอาไปใช้ได้ประโยชน์มากที่สุด

โดยไม่เก็บไว้มากๆ ให้เก็บในจำนวนที่พอดีให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ประการ

๑. การเก็บรักษาพัสดุ ข้อ ๑๕๑ - ๑๕๒

๒. การเบิกจ่ายพัสดุ ข้อ ๑๕๓ - ๑๕๔

๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ ๑๕๕ - ๑๕๖

        ๗ การเก็บรักษา

                   - การเก็บรักษาพัสดุ เป็นการครอบครองและการเก็บรักษาพัสดุเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต

ซึ่งได้แก่ การเตรียมการ และการวางแผนในการปฏิบัติต่อพัสดุที่จะรับเข้าการจัดวาง การเก็บรักษา กรรมวิธีในการเก็บรักษาและส่งพัสดุไปใช้ให้ผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๑๕๑ - ๑๕๒

                   - การจำหน่ายพัสดุเป็นการต่อยอดพัสดุออกจากบัญชีคุมโดยดำเนินการปลดพัสดุในความครอบครองของสถานศึกษาออกจากความรับผิดชอบ จะเกิดขึ้นเมื่อพัสดุในความครอบครอง ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย สูญหาย หรือมีไว้เกินความต้องการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๗ – ๑๖๑

        ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕) งานธุรการและสารบรรณโรงเรียน

มอบหมายให้             

๑) นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม                ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒) นายวรวุฒิ   ศิริอ่อน                       พนักงานราชการ                     ผู้ช่วย

๓) นายพงศักดิ์   นาควิจิตร                  ลูกจ้างชั่วคราว                       ผู้ช่วย

๔) นางสาวสุวรรณี ภู่สอง                              เจ้าหน้าที่ธุรการ                     ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. การรับ-ส่ง หนังสือราชการ

๑.๑ วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา

                   ๑.๒ ออกแบบระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงระหว่าง สถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้           ในการดำเนินงาน

                   ๑.๓ จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้

                   ๑.๔ รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด

                   ๑.๕ ประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะๆ

        ๒. การจัดทำหนังสือราชการ

                   ๒.๑ ศึกษาระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหนังสือราชการ

                   ๒.๒ ออกแบบหนังสือราชการให้เป็นแนวเดียวกัน โดยนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินงาน

                   ๒.๓ ออกแบบระบบการพิมพ์และสำเนาหนังสือให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยยึดหลัก           ความถูกต้องรวดเร็วและประหยัด ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าโดยนำเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและ           การสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินงาน

                   ๒.๔ จัดบุคลากรรับผิดชอบดำเนินการพิมพ์และสำเนาหนังสือตามระบบที่กำหนด

                   ๒.๕ ประเมินระบบงานพิมพ์และสำเนาหนังสือ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง           และสม่ำเสมอ

        ๓. การเก็บหนังสือราชการ

                   ๓.๑ วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของสถานศึกษา

                   ๓.๒ ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการรับ-ส่ง การยืมและการทำลายหนังสือราชการและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสือที่ กำหนดในระเบียบงานสารบรรณ โดยนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินงาน

                   ๓.๓ จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการจัดเก็บ หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้

                   ๓.๔ ดำเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่กำหนด

                   ๓.๕ ประเมินผลการดำเนินงานการจัดเก็บหนังสือเป็นระยะๆและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

        ๔. การให้ยืมหนังสือราชการ

                   ๔.๑ ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระบบการรับ-ส่งและการจัดเก็บหนังสือราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   ๔.๒ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และงานที่เกี่ยวข้อง

                   ๔.๓ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

                   ๔.๔ นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการให้ยืมหนังสือราชการ

        ๕. การทำลายหนังสือราชการ

                   ๕.๑ ภายใน ๖๐ วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ดำเนินการสำรวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บจากฐานข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   ๕.๒. จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย เสนอคณะกรรมการทำลายหนังสือของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

                   ๕.๓ ดำเนินการทำลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม

        ๖. การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ

                   ๖.๑ จัดเตรียมหลักเกณฑ์วิธีการและแบบฟอร์มบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ

                   ๖.๒ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและกรอกรายการบัญชีรับ-ส่งงาน เป็นงานๆตามที่รับผิดชอบ

                   ๖.๓ เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม

                   ๖.๔ เก็บเป็นหลักฐานการรับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ ๑ ชุด

๖) งานสำนักงานผู้อำนวยการ

มอบหมายให้

        ๑)                                                                                                               หัวหน้า

        ๒) นางสมจิตร           กุลพัฒน์สุวรรณ                    ครูชำนาญการพิเศษ            ผู้ช่วย  

       ๓) นางสาวสุวรรณี   ภู่สอง                               เจ้าหน้าที่ธุรการ                ผู้ช่วย

       ๔) นายวรวุฒิ           ศิริอ่อน                              พนักงานราชการ                ผู้ช่วย

มีหน้าที่

       ๑. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

       ๒. ดูแลให้การต้อนรับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ

       ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗) การระดมทรัพยากรและ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

มอบหมายให้

          ๑)                                                                                                       หัวหน้า

๒) นางนิศารัตน์ ยกให้                               ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ช่วย

๓) นางสาวศรีนวล ขิระนะ                          ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔) นางสาวรัชนี ชูเมือง                              ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๕) นายรัชพล ครุฑหลวง                             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๖) นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๗) นายภูเบศ ภวัตพิบูล                              ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย            

๘) นางวิลาสินี อำพันพงษ์                            ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

          ๑. ร่วมกำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๒. ร่วมวางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา

          ๓. ร่วมดำเนินการโดยการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๔. ร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสาน

ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน

๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนา

การศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส

          ๖. สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘) งานสวัสดิการ

มอบหมายให้

          ๑) นางวิลาสินี อำพันพงษ์                             ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

          ๒) นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

         ๖) นางสาววรัญญา ม่วงวัดท่า                       ครู                                             ผู้ช่วย

หน้าที่

       ๑. จัดทำแบบบันทึกขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการภายในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

๒. จัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ

๓. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลภายนอกโรงเรียนตามโอกาสและตามความเหมาะสม

       ๔. รวบรวมบันทึกข้อความการเบิก – จ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียน และเสนอการเบิก - จ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียนบ

       ๕.รวบรวมเอกสารจากการเงินสวัสดิการภายในโรงเรียน และผู้นับเงินสวัสดิการภายใน    โรงเรียน นำมาจัดเก็บให้เป็นระบบ ตรวจสอบง่าย

๙) งานสวัสดิการน้ำดื่ม

มอบหมายให้

          ๑) นางวิลาสินี อำพันพงษ์                            ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

          ๒) นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

         ๓) นางสาวเมวิกา บุญเชย                           ครู                                   ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องทำน้ำเย็นบริการนักเรียน และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับครูและนักเรียน

        ๒. การจัดทำบัญชีเงินสวัสดิการน้ำดื่ม

       ๓. ติดตาม ตรวจสอบ สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุว่าปิดสนิท

        ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานบัญชีหน่วยงานและที่ได้รับมอบหมาย

๑๐) งานโรงเรียนธนาคาร

มอบหมายให้             

๑) นางสาวเพชร   โตเมศร์                            ครู                                    หัวหน้า

๒) นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย  

๓) นางวิลาสินี  อำพันพงษ์                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔) นางสาววรัญญา ม่วงวัดท่า                       ครู                                     ผู้ช่วย

๕) นางสาวเมวิกา บุญเชย                            ครู                                    ผู้ช่วย

๖) นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. บริหารจัดการตามคู่มือของโรงเรียนธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพ

        ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบทุกสิ้นเดือน

 กลับหน้าแรก