หน้าแรก

บุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

 

๑) งานสำนักงานกลุ่ม

มอบหมายให้  

๑) นางสาวณิชกมล   มีศิริ                   ครูชำนาญการ                                 หัวหน้า

๒) นายชัยณรงค์     ฉายศรี                ครูชำนาญการ                                 ผู้ช่วย

๓) นางจุฑาทิพย์               จันทร์ทับ             ครูชำนาญการ                                 ผู้ช่วย

๔) นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์                ครูชำนาญการพิเศษ                           ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ของสถานศึกษา

        ๒. กำหนดแนวทางการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป ให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี

และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

        ๓. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ

เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

        ๔. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป

        ๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

        ๖. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป และกระบวนการปฏิบัติงาน

ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

        ๗. สำรวจระบบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

        ๘. ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรของกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ๙. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ๑๐. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์

        ๑๑. ทำการประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปรับปรุงพัฒนา

เป็นระยะๆ

๒) งานพยาบาล

มอบหมายให้  

        ๑) นางวิไล             ปานแสง                   ครูชำนาญการพิเศษ             หัวหน้า

        ๒) นางสาวชลธิชา      ยศสอน                    ครูอัตราจ้าง                     ผู้ช่วย

        ๓) นางสุกัญญา         กุสุโมทย์                   ครู                               ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. จัดให้มีระบบการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

        ๒. จัดระบบข้อมูลสถิติต่าง ๆ มีบัตรสุขภาพเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

        ๓. จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพประจำปีของครู อาจารย์ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา

        ๔. ดำเนินการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและผู้นำเยาวชนในโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

        ๕. ประสานงานกับชุมชนเพื่อร่วมมือในการดำเนินการในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัย

เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขตำบล

๓) งานสวัสดิการร้านค้า

มอบหมายให้

        ๑) นางอรกัลยา         จันทรสมบัติ               ครูชำนาญการพิเศษ             หัวหน้า

        ๒) นางทิพพร            ประยูรยิ้ม                 ครูชำนาญการพิเศษ             ผู้ช่วย

        ๓) นางสุกัญญา         กุสุโมทย์                  ครู                               ผู้ช่วย

        ๔) นางสุวรรณา         ธงไชย                     ครูชำนาญการ                  ผู้ช่วย

        ๕) นางสาวปริณดา      วิเศษผล                  ครูชำนาญการพิเศษ             ผู้ช่วย

        ๖) นางสาวอัมพร        สารวัตร                   ครูชำนาญการพิเศษ             ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. ประชุมวางแผน เสนอกิจกรรม

        ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำระเบียบการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้า

        ๓. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าในโรงเรียน

        ๔. ติดตามผลการดำเนินงาน

        ๕. รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปรายรับ-รายจ่าย

๔) งานโภชนาการและโรงอาหาร

        ๔.๑ งานโภชนาการโรงอาหาร

มอบหมายให้

        ๑) นางกนกวรรณ       บุญเสรฐ                     ครูชำนาญการ                หัวหน้า
        ๒) นางสุวรรณา         ธงไชย                       ครูชำนาญการ                ผู้ช่วย
        ๓) นางสุกัญญา         กุสุโมทย์                     ครู                             ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. วางแผนควบคุมดูแลจัดระบบการบริหารงาน แม่ค้าและวางแนวทางการปฏิบัติ การเข้ามาจำหน่ายอาหารและสินค้าภายในโรงเรียน

        ๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยของปัญหา และจัดลำดับ ประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ๓. ส่งเสริมให้แม่ค้าพัฒนาคุณภาพอาหารให้สด สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยเมื่อบริโภคและสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

        ๔. กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันในการดำเนินงานมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานภายนอก

        ๕. ดำเนินการควบคุมตามสัญญาเกณฑ์การสมัครอย่างสม่ำเสมอมิให้ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ถือปฏิบัติร่วมกัน

        ๖. ประเมินผลการดำเนินการตลอดภาคเรียนและการต่อสัญญาขาย

        ๗.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้แก่ผู้รับบริการให้มีสถานที่ อาหาร น้ำดื่ม เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

        ๔.๒ งานอาหารปลอดภัย

มอบหมายให้

     ๑) นางสุกัญญา กุสุโมทย์                               ครู                                    หัวหน้า

        ๒) นางสาวณิชกมล มีศิริ                                 ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

        ๓) นางสาวสุวรรณา ธงไชย                            ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

หน้าที่  

        ๑.ประชุมวางแผนจัดให้ความรู้ และวางระเบียบ ประกาศข้อควรปฏิบิติในการรับประทานอาหารภายในและนอกโรงอาหารทั้งแม่ค้า ครู และนักเรียน

        ๒.ตรวจสอบคุณภาพอาหารในการจำหน่ายของแม่ค้า

        ๓.จัดอบรม ให้ความรู้ให้กับนักเรียนและสร้างจิตสำนึกในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัยต่อชีวิตและการรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๓ งาน อย.น้อย

มอบหมายให้

        ๑) นางสมนึก            บุญเปี่ยม                  ครูชำนาญการพิเศษ                      หัวหน้า

        ๒) นักเรียนชุมนุม อย.น้อย                                                                     ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. กำหนดมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในโรงอาหาร

        ๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามโครงการ อย.น้อย

        ๓. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงอาหารให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

          ๔. ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลรายงานโครงการ อย.น้อย เสนอให้ฝ่ายบริหารทราบ

๕) งานโสตทัศนศึกษา

มอบหมายให้  

๑) นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ                                ครู                                    หัวหน้า

          ๒) นายชนาธิป          ศรีสวัสดิ์                               ครูผู้ช่วย                              ผู้ช่วย

          ๓) นายอภิเชฐ   คงรอด                                ครูอัตราจ้าง                          ผู้ช่วย

          ๔) นายวรวุฒิ   ศิริอ่อน                               พนักงานราชการ                    ผู้ช่วย

          ๕) นายเกื้อสิริกาณฑ์ ศรีมีตรานนท์                   ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนูปกรณ์ตามความเหมาะสมและศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน

        ๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำวิธีการในการใช้งานโดยติดป้ายนิเทศหรือแฟ้มงานเพื่อสะดวกในการให้บริการ

        ๓. ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

        ๔. บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหวในกิจกรรมของโรงเรียนและมอบภาพกิจกรรมให้กับผู้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

        ๕. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย

       ๖. ประเมินผล สรุป รายงาน การปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๖) งานประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้  

๑)      นางอัจฉรา  ตุ้มสุวรรณ                           ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒)     นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ                               ครู                                            ผู้ช่วย

๓)      นายวรวุฒิ   ศิริอ่อน                              พนักงานราชการ                    ผู้ช่วย

๔)      นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์                         ครูชำนาญการพิเศษ                       ผู้ช่วย

๕)     นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์                                      ครูผู้ช่วย                             ผู้ช่วย

๖)     นางสาวณิชกมล มีศิริ                             ครูชำนาญการ                             ผู้ช่วย     

มีหน้าที่

        ๑. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความต้องการ

ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน

        ๒. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรสถาบัน

และสื่อมวลชนในท้องถิ่น

        ๓. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์

        ๔. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา

        ๕. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Internet

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์

        ๖.ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสม

๗) งานสัมพันธ์ชุมชน

มอบหมายให้

        ๑) นางอัจฉรา            ตุ้มสุวรรณ                      ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้า

        ๒) นายชัยณรงค์        ฉายศรี                          ครูชำนาญการ                                ผู้ช่วย

        ๓) นางสาวณิชกมล      มีศิริ                             ครูชำนาญการ                                ผู้ช่วย

        ๔) นางกนกวรรณ       บุญเสรฐ                         ครูชำนาญการ                                ผู้ช่วย

        ๕) นายจักรพงษ์         ชูเนียม                           ครูชำนาญการ                                ผู้ช่วย

        ๖) นางสาวจุฬารัตน์    เกิดเพ็ง                          ครูชำนาญการ                                ผู้ช่วย

        ๗) นางจุฑาทิพย์        จันทร์ทับ                       ครูชำนาญการ                    ผู้ช่วย

        ๘) นายรัฐกิตติ์          สุคนธ์ปิยสิริ                     ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

        ๙) นายชยุตพันธุ์        แจ่มโภคนิษย์                  ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ช่วย

        ๑๐) นางสมจิตร        กุลพัฒน์สุวรรณ                ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ช่วย

        ๑๑) นายวรวุฒิ          ศิริอ่อน                          พนักงานราชการ                             ผู้ช่วย

        ๑๒) นายอภิเชฐ         คงรอด                           ครูอัตราจ้าง                        ผู้ช่วย

        ๑๓) นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์                            ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ช่วย

มีหน้าที่

       ๗.๑ งานบริการชุมชน

        ๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และภาคีเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

        ๒. ให้บริการชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

        ๓. จัดตั้งองค์กร เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียน

       ๗.๒ งานดุริยางค์ ดนตรี-นาฏศิลป์

        ๑. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์

        ๒. วางแผน ฝึกทบทวนนักดนตรี นักดุริยางค์และนาฏศิลป์ ตามแผนและโปรแกรมตามที่ได้จัดเตรียมไว้

        ๓. ควบคุมนักดนตรี - ดุริยางค์และนาฏศิลป์ ให้มีระเบียบวินัย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

        ๔. ตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายและเสนอซ่อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน

        ๕. จัดระบบการให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานตามระเบียบของโรงเรียน

        ๖. ประเมิน ติดตามผลและสรุปรายงานผล

       ๗.๓ งานบริการสาธารณะ

        ๑. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ

        ๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ

        ๓. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา

        ๔. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

        ๕. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ

        ๖. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ

๘) งานเครือข่ายการศึกษา

          ๘.๑ งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

มอบหมายให้

        ๑) นางสาวลัฐิกานต์     ฎารักษ์                         ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้า

        ๒) นางสาวณิชกมล       มีศิริ                            ครูชำนาญการ                               ผู้ช่วย

        ๓) นางสาวลำใย          ทองใบ                         ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย

        ๔) นางอัจฉรา           ตุ้มสุวรรณ                       ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

        ๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  

สระหลวงพิทยาคม

        ๓. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

        ๔. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดำเนินการ ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี

        ๕. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการ

และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

        ๘.๒ งานสมาคมศิษย์เก่า

มอบหมายให้

        ๑) นางสาวรัชนี   ชูเมือง                                ครูชำนาญการพิเศษ               หัวหน้า

        ๒) นางสาวศรีนวล   ขิระนะ                             ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย

        ๓) นางสาววรนารถ   ตันพานิช                                                       ครูชำนาญการพิเศษ              ผู้ช่วย

        ๔) นางสาวพรเพชร   สิงห์สังข์                           ครูชำนาญการ                     ผู้ช่วย

        ๕) นางนิศารัตน์     ยกให้                               ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย

        ๖) นายรัชพล       ครุฑหลวง                            ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย

        ๗) นายภูเบศ         ภวัตพิบูล                           ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย

        ๘) นางอัจฉรา   ตุ้มสุวรรณ                              ครูชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล วางแผนการดำเนินงานของสมาคม ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

        ๒. สนับสนุน ประสานงานฝ่ายจัดงาน ดูแลสนถานที่ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนในแต่ละรุ่น

สระหลวงพิทยาคม

        ๕. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการ

และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

        ๘.๓ งานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

มอบหมายให้

        ๑) นางอัจฉรา      ตุ้มสุวรรณ                          ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

        ๒) นางสมจิตร     กุลพัฒน์สุวรรณ                      ครูชำนาญการพิเศษ                ผู้ช่วย

        ๓) นางวิไล         ปานแสง                              ครูชำนาญการพิเศษ              ผู้ช่วย

     ๔) นางสาวลัฐิกานต์    ฎารักษ์                          ครูชำนาญการพิเศษ              ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวม ข้อมูล แหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

        ๒. สนับสนุน หาทุนทรัพย์จากแหล่งทุน ประสานทีมงานในการระดมทุนทั้งในและนอกโรงเรียน

        ๓. ดำเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรต่างๆในการจัดการศึกษา

        ๔. รายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๙) งานส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน

๙.๑ งานส่งเสริมความปลอดภัยทางการจราจร ในสถานศึกษา

มอบหมายให้

        ๑) นายชัยณรงค์        ฉายศรี                          ครูชำนาญการ                     หัวหน้า

        ๒) นายศุภฤกษ์          ศิโรทศ                           ครู                                 ผู้ช่วย

        ๓) นายจักรพงษ์         ชูเนียม                           ครูชำนาญการ                     ผู้ช่วย

        ๔) นางสาวณิชกมล     มีศิริ                             ครูชำนาญการ                     ผู้ช่วย

        ๕) นายไพบูลย์          พละกสิกร                       ครู                                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมและจัดทำข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ

        ๒. ให้ความรู้ในการขับขี่พาหนะที่ถูกต้อง

        ๓. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนร่วมกับงานอาคารสถานที่

        ๔. กำกับ ดูแล รณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๖. จัดกิจกรรมรณรงค์ การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน

        ๗. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรบนท้องถนน

        ๘. ออกกฎระเบียบควบคุมการสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนของนักเรียนให้ครบร้อยละ๑๐๐

        ๙. ดำเนินการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน

        ๑๐. ออกแบบหนังสือรับรองการขับรถรับส่งนักเรียน

   ๙.๒ งานป้องกันอุบัติภัยหมู่นักเรียน

มอบหมายให้

        ๑) นางอัจฉรา           ตุ้มสุวรรณ                         ครูชำนาญการพิเศษ              หัวหน้า

        ๒) นางจุฑาทิพย์        จันทร์ทับ                        ครูชำนาญการ                     ผู้ช่วย

        ๓) นายชัยณรงค์        ฉายศรี                          ครูชำนาญการ                     ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. สำรวจความต้องการและรวบรวมข้อมูล

        ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันภัย

        ๓. เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ

        ๔. ติดต่อแจ้งบริษัทประกันภัยทำสัญญาฯ

        ๕. ดำเนินการตามกำหนดที่นัดหมายจ่ายเบี้ยประกันภัย

        ๖. ประสานงานกับบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

        ๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา

๑๐. งานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

มอบหมายให้

๑) นางสุกัญญา กุสุโมทย์                              ครู                                    หัวหน้า

๒) นางสาวณิชกมล มีศิริ                               ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๓) นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔) นางสุวรรณา ธงไชย                                ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

มีหน้าที่

          ๑.การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

          ๒.รวบรวมสถิติการให้ความร่วมมือและจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนภายในและนอกโรงเรียน

          ๓.รายงานผลของ การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งภายในและนอกโรงเรียน

๑๑.งานวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

มอบหมายให้

๑)      นางอัจฉรา              ตุ้มสุวรรณ                  ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒)      นางสาวลัฐิกานต์      ฎารักษ์                            ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๓)      นางแสงอรุณ            เปี่ยมงาม                   ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔)      นายพัฒนา              เพชรอำไพ                  ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๕)      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ                                                 ผู้ช่วย

๖)      คณะกรรมการนักเรียน                                                                    ผู้ช่วย

๗)      นางปราณี               ดำมินเสก                   ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑.      ประชุม วางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

๒.      ออกคำสั่งในการปฏิบัติงาน

๓.      กำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม

         ๔.      ติดตาม และสรุปผล รายงานผลต่อผู้บริหารทราบ

        

 หน้าแรก