กลุ่มบริหารอาคารสถานที่

 

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอาคารสถานที่

 

ปฏิบัติหน้าที่   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอาคารสถานที่

มีหน้าที่

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารจัดการกลุ่มบริหารอาคารสถานที่ วางแผน           การปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามการบริหารงานกลุ่มบริหารอาคารสถานที่ ให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 กลับหน้าแรก