กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

มีหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มอบหมายให้

๑) นายรัชพล ครุฑหลวง                     ครูชำนาญการพิเศษ                 ประธานกรรมการ

๒) นายบุญรอด ชูเมือง                        ครูชำนาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ

๓) นางปราณี ดำมินเสก                     ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

๔) นางกุลิสรา ครุฑหลวง                   ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

๕) นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ                     ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ

๖) นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์                 ครูชำนาญการ                       กรรมการ

๗) ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ปานลักษณ์              ครูชำนาญการ                       กรรมการ

๘) นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ                       ครู                                   กรรมการ

๙) นางจริยา ฟักเงิน                         ครูชำนาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

บริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ ภารกิจกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและผู้รับผิดชอบ

๑) งานสำนักงานกลุ่ม

มอบหมายให้

๑) นางจริยา ฟักเงิน                        ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒) นางกุลิสรา ครุฑหลวง                    ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียน ของสถานศึกษา

. กำหนดแนวทางการพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน ให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี

และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา

. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการนักเรียน

. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียน ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน และกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

. สำรวจระบบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

. ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรของกลุ่มกิจการนักเรียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์

๑๑. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ

๒) งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

มอบหมายให้

๑) นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์                          ครูชำนาญการ                     หัวหน้า

๒) นายบุญรอด ชูเมือง                                ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๓) นางกุลิสรา ครุฑหลวง                             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔) นางเครือมาส คำเขียน                             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๕) นางสาวลำใย ทองใบ                               ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๖) นายชัยณรงค์ ฉายศรี                              ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๗) นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๘) นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ                                ครู                                   ผู้ช่วย

๙) หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น                                                ผู้ช่วย

๑๐) นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม

. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรม ตามวิธีการที่กำหนด

. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน

. ควบคุม กำกับ ดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม

. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ให้ร่วมแก้ไขนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม

. ประสานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

. ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๓) งานดูแลพฤติกรรมชู้สาว ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคเอดส์

มอบหมายให้

๑) นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ                              ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒) นายชัยณรงค์ ฉายศรี                               ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๓) หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖                                                              ผู้ช่วย

๔) หัวหน้าเวรประจำวันทุกวัน                                                               ผู้ช่วย

๕) นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ                             ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๖) นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. สำรวจและรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมชู้สาวและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

. สอดส่องดูแลและป้องปรามพฤติกรรมชู้สาวของนักเรียน

. ดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมด้านชู้สาวและการตั้งครรภ์ในวัยเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

๔) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

         ๔.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

มอบหมายให้

๑) นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์                           ครูชำนาญการ                       หัวหน้า

๒) นายบุญรอด ชูเมือง                                ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๓) นายพัฒนา เพชรอำไพ                             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔) นางลดาวัลย์ เถาวัลย์                               ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๕) นายชัยณรงค์ ฉายศรี                              ครูชำนาญการ                      ผู้ช่วย

๖) นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๗) ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ปานลักษณ์                       ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๘) นายเอกภพ อัสสะวะ                               พี่เลี้ยงเด็กพิการ                     ผู้ช่วย

๙) หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖                                    ผู้ช่วย

๑๐) นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ                              ครู                                   ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ

. ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

. ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด

. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดต่างๆ

๑๐. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

๑๒. ป้องกันและร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของโรงเรียนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด

๑๓. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานโครงการ TO BE NUMBER ONE

มอบหมายให้

๑) ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ปานลักษณ์                        ครูชำนาญการ             หัวหน้า

๒) นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์                           ครูชำนาญการ             ผู้ช่วย

๓) หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖                                                     ผู้ช่วย

๔) นักเรียนสมาชิกโครงการ ฯ                                                      ผู้ช่วย

๕) นายเอกภพ อัสสะวะ                               พี่เลี้ยงเด็กพิการ            ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. วางแผนสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

. จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE

. รายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

. ร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๕) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

มอบหมายให้

๑) นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ                                 ครู                          หัวหน้า

๒) นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์                              ครูผู้ช่วย                    ผู้ช่วย

๓) นายไพบูลย์ พละกสิกร                             ครู                          ผู้ช่วย

๔) นายเกื้อสิรกานต์ ศรีมิตรานนท์                    ครูชำนาญการ             ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. ประชุมวางแผน เสนอกิจกรรม

. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

. ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

. ดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน

. กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน

. ติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

. รายงานผลการปฏิบัติงาน

๖) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน

มอบหมายให้

๑) นายบุญรอด ชูเมือง                                 ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒) นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์                           ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๓) นายชัยณรงค์ ฉายศรี                               ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๔) นายไพบูลย์ พละกสิกร                              ครู                                   ผู้ช่วย

๕) นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ                                 ครู                                   ผู้ช่วย

๖) นางจริยา ฟักเงิน                                    ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. ประชุมวางแผน ในการดำเนินงาน

. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงาน

. กำกับดูแลนักเรียน ให้มาโรงเรียนทันเวลากำหนด

. จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มาเรียนสาย ให้ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มอบหมายให้

. นางกุลิสรา ครุฑหลวง                               ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒. นางจริยา ฟักเงิน                                    ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

. นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔. นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์                          ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

. นายบุญรอด ชูเมือง                                 ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

. นายชัยณรงค์ ฉายศรี                                ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์                           ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

. หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖                                                              ผู้ช่วย

. นายทรงยศ สกุลยา                                ครู                                   ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา

. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

. ประสานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘) งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

มอบหมายให้

๑) นางกุลิสรา ครุฑหลวง                                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ห้วหน้า

๒) นายทรงยศ สกุลยา                                ครู                                   ผู้ช่วย

๓) นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์                           ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

๔) หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖                                                              ผู้ช่วย

๕) นางจริยา ฟักเงิน                                    ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

๒. จัดให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

๓. สนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๔. จัดการประชุมกรรมการและผู้ปกครองในชั้นเรียนตามความเหมาะสม
๕. จัดทำทะเบียนเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๙) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มอบหมายให้

๑) นางปราณี ดำมินเสก                               ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒) นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส                             ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๓) นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา                           ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๔) นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์                        ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

๕) นางสาวเพชร โตเมศร์                              ครู                                    ผู้ช่วย

๖) หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖                                                              ผู้ช่วย

๗) นางสุกัญญา กุสุโมทย์                              ครู                                   ผู้ช่วย

มีหน้าที่

. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

. ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

. วางแผนกำหนดการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

. ดำเนินการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

. ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเป็นระยะๆ

กลับหน้าแรก