คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล


ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


ปฎิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


๑) งานสำนักงานกลุ่ม

มอบหมายให้   

นายภัทรคุณ บุญดุฉาว                       ครู                                    

มีหน้าที่

๑. จัดระบบสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วอย่างเป็นระบบ

        ๒. ติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่มอบให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

        ๓. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

        ๔. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ

        ๕. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคล ให้เป็นระบบ สะดวกในการนำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน สามารถเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

        ๖. ควบคุม ​ดู​แล​และ​จัดทำ​งบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

       ๗. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล และกระบวนการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

 

๒) การวางแผนอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

        ๒.๑ งานแผนอัตรากำลัง

มอบหมายให้

        นางสาวลำใย ทองใบ                           ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- จำนวนข้าราชการ จำแนกตามสาขา

- จำนวนครูอัตราจ้าง

- จำนวนพนักงานราชการ

- จำนวนลูกจ้างประจำ

- จำนวนลูกจ้างชั่วคราว

        ๒. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังของสถานศึกษา

        ๓. จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา

        ๔. เสนอแผนอัตรากำลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ๕. นำเสนอแผนอัตรากำลังต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        ๖. นำอัตรากำลังสู่การปฏิบัติ

        ๗. กำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง       

        ๒.๒ การกำหนดตำแหน่ง

มอบหมายให้

        นางสาวลำใย ทองใบ                           ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

        ๑. กำหนดตำแหน่ง หรือเสนอขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน-

ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        ๒. ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการ ภาระหน้าที่

ที่เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา

        ๒.๓ การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มอบหมายให้

        นางสาวลำใย       ทองใบ                      ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

        ๑. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามสาขา

- จำนวนครูอัตราจ้างและพนักงานข้าราชการ

- จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

        ๒. ประสานกลุ่มบริหารวิชาการรวบรวมข้อมูล จำนวนนักเรียน และการจัดชั้นเรียน

        ๓. ประสานกลุ่มบริหารวิชาการคำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

        ๔. ประสานกลุ่มบริหารวิชาการเสนอความต้องการ จำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจำแนกสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

๓) การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การย้าย และลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       ๓.๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มอบหมายให้

        นางนารีรัตน์ สุขเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ          

        ๓.๒. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น

                   - การเปลี่ยนตำแหน่งตามความสมัครใจ

- การเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ

        นางสาวลำใย ทองใบ   ครูชำนาญการพิเศษ          

มีหน้าที่          

        - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

๔) การพัฒนาบุคลากร

มอบหมายให้                  

        ๑) นางสาวลำใย        ทองใบ                 ครูชำนาญการพิเศษ                           หัวหน้า

        ๒) นางนารีรัตน์        สุขเรือง                ครูชำนาญการพิเศษ                        ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๔.๑. การพัฒนาองค์กร

        ๑. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สายงาน

        ๒. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        ๓. จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

        .๒ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        ๔.๒.๑ การพัฒนาก่อนมอบหมายงาน

        ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

        ๒. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา ๑ คน เป็นกรรมการและข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งครูที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ

        ๓. ให้คณะกรรมการทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้คาปรึกษา แนะนำ รวมทั้ง

ประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย

        ๔.๒.๒ การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่

        ๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

        ๒. สถานศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ รวบรวมข้อมูลด้านบุคลากร และจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

        ๓. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนที่ได้กำหนดไว้

        ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล นำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

 

๕) งานวินัยและการลงโทษ

มอบหมายให้

        ๑) นางสาวศรีนวล      ขิระนะ                ครูชำนาญการพิเศษ                           หัวหน้า

        ๒) นายศุภฤกษ์          ศิโรทศ                 ครู                                             ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          ๒ การออกจากราชการ

 

๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน

มอบหมายให้

        ๑) นางสาวศรีนวล ขิระนะ                    ครูชำนาญการพิเศษ                           หัวหน้า

        ๒) นายภัทรคุณ บุญดุฉาว                     ครู                                              ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๖.๑ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑. ประชุมวางแผนพิจารณาแบบประเมิน

๒. แจ้งคณะครู ลูกจ้างประจำทราบ กำหนดระยะเวลาการประเมิน

๓. รวมรวบข้อมูล และสรุปผลการประเมิน

๔. รายงานผลการประเมินเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

๕. แจ้งผลการประเมินให้คณะครูและลูกจ้างประจำทราบ

        ๖.๒. การเลื่อนเงินเดือน (ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ)

มีหน้าที่

        ๑. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( กรณีปกติ )

        ๒. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( กรณีพิเศษ )

        ๓. การเลื่อนค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง

        ๔. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการ

๗) งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มอบหมายให้

        นางนารีรัตน์             สุขเรือง                ครูชำนาญการพิเศษ                                   

มีหน้าที่

        ๑. สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร

        ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้

        ๓. ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

        ๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากร

        ๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

๘) งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขออนุญาตไปต่างประเทศ การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการลาศึกษาต่อ

        ๘.๑ งานทะเบียนประวัติ และการขออนุญาตไปราชการ

มอบหมายให้

        นางนารีรัตน์             สุขเรือง                ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

        ๑. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน และการขออนุญาตไปราชการ

        ๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        .๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มอบหมายให้

        นางสาวลำใย            ทองใบ                 ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

        ๑. ตรวจสอบและเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

        ๒. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

        ๓. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก   คุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทางการศึกษา

        ๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        .๓ การขออนุญาตไปต่างประเทศ การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการลาศึกษาต่อ

มอบหมายให้

        นายภัทรคุณ บุญดุฉาว                        ครู

มีหน้าที่

        ๑. ดำเนินการขออนุญาตข้าราชการครูไปต่างประเทศตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุญาตไปต่างประเทศ

        ๒. ประสานงานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

พ.ศ. ๒๕๕๙

        ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        ๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

๙) งานลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ การลา

มอบหมายให้

        นางพรนภัส              พัฒนถาวร            ครูชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

        ๑. ควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

        ๒. ควบคุมดูแลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

๑๐) งานเวร – ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ งานกิจกรรมเวรประจำวัน

 

๑๐.๑ งานเวร – ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ

มอบหมายให้                                     

        นายพัฒนา              เพชรอำไพ                      ครูชำนาญการพิเศษ                

มีหน้าที่

        ๑. จัดประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

        ๒. จัดทำคำสั่งเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามสั่งการ

        ๓. จัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์

        ๔. ติดตาม / สรุปผล นำเสนอรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการตามลำดับ ในวันถัดไป

        ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เวร – ยามรักษาการณ์ในรอบเดือน

๑๐.๒ งานกิจกรรมเวรประจำวัน

มอบหมายให้

        ๑) นายพัฒนา เพชรอำไพ                     ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

        ๒) นางสาวลำใย ทองใบ                       ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

        ๓) นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส                     ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

        ๔) นายรัฐกิตติ์ สุคนธ์ปิยสิริ                    ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

        ๕) นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ                      ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

        ๖) นางสาวอัมพร สารวัตร                     ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วย

มีหน้าที่

        ๑. กำหนดแนวปฏิบัติ

        ๒. จัดนักเรียนเป็นผู้นำในการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณ

        ๓. ฝึกนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

        ๔. ประสานงานการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าระดับ สภานักเรียน

        ๕. กำกับ ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวและในขณะฟังข่าวสารจากทางโรงเรียน

        ๖. ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน ติดตามนักเรียนที่มาเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติและส่งต่อ

        ๗. บันทึกรายงานผล การปฏิบัติหน้าที่

 

๑๑) งานขวัญและกำลังใจ

มอบหมายให้

        นายภัทรคุณ        บุญดุฉาว         ครู

มีหน้าที่

จัดสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

 

กลับหน้าแรก