ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
167
191
358
8
ม.2
136
175
311
7
ม.3
126
136
262
6
รวมมัธยมต้น
429
502
931
21
ม.4
66
157
223
6
ม.5
76
126
202
6
ม.6
63
122
185
5
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
205
405
610
17
รวมทั้งหมด
634
907
1,541
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562