วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
มุ่งสู่มาตราฐานสากล บนหลักความพอเพียง
 
พันธกิจ
 
  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะอันพึงประสงค์
  3. บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  4. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล