อัตลักษณ์ของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 
 
 คุณธรรมเป้าหมาย ผู้บริหารครู
 
                                 1. มารยาท                          
1.ยิ้มไหว้ ทักทาย พูดจาไพเราะ
 2.มีสัมมาคารวะ และอ่อนน้อมถ่อมตน
 3.ปฏิบัติตนให้ถูกเทศกาล
 4.เคารพสิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
 
                                 2. วินัย
 1.ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 2.ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการและโรงเรียน
 3.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
                               3. รับผิดชอบ
 1.ตรงต่อเวลา
 2.ให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน
 3.ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ
 4.รักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียน
 5.รักษาความสะอาด