ปรัชญา               อตตาน  ทมยนติ  ปณฑิตา

                         บัณฑิตย่อมฝึกตน

 

คำขวัญ               "ทุ่มเทศึกษา กีฬาเป็นเลิศ

                            เทิดคุณธรรม นำเทคโนโลยี"

 

อัตลักษณ์            "ยิ้มไหว้ทักทายกัน"

 

เอกลักษณ์           "โรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี"