ที่อยู่ / สถานที่ตั้ง / แผนผังโรงเรียน

        icon1ที่อยู่       : เลขที่ 229 หมู่ที่ 3  ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  66000
        icon1โทรศัพท์  : 056 608 830
        icon1website   : www.slp.ac.th
 
 
 แผนผังของโรงเรียน
2558 ai new 
 
 สถานที่ตั้งของโรงเรียน