ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350377
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  350377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระหลวงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SALUANG PITTHAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน229
ตำบล :
คลองคะเชนทร์
อำเภอ :
เมืองพิจิตร
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66000
โทรศัพท์ :
  056608830
โทรสาร :
  056608830
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองคะเชนทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:21:59 น.
)

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม


นายชุมพล สุวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 
ประวัติโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 
       โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม2 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2534 โดยนายอุทัย เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายสมใจ ถาวรศักดิ์ สารวัตรกำนันตำบลคลองคะเชนทร์ นายสุนทร ถาวรศักดิ์ กำนันตำบลคลองคะเชนทร์ และนายเรือง ปาเฉย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในขณะนั้นร่วมกันขอที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ประมาณ 55 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา จากสภาตำบลคลองคะเชนทร์ และจัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยเปิดรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียน 240 คน ทำการสอนรวมอยู่ที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมก่อนและย้ายมาภายหลัง
ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม(สาขา) เป็นโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม2 มีนายอุทัย เกตุแก้ว เป็นผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 มีคณะครูเริ่มแรกจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.นางปราณี ดำมินเสก 2.นางสาลี่ องอาจ 3.นายสุนทร เข็มทอง 4.นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ 5.นางภาณุมาศ มณีรอด และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2544 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม2 เป็นโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซึ่งคำว่า"สระหลวง" เป็นชื่อเดิมของจังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของเมืองพิจิตร และให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนเอง
         ในวันที่ 1 สิงหาคม 2546 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งจะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำ และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินจนผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น "โรงเรียนต้นแบบ" โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และได้รับหนังสือรับรองจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549