ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350377
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  350377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระหลวงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SALUANG PITTHAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน229
ตำบล :
คลองคะเชนทร์
อำเภอ :
เมืองพิจิตร
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66000
โทรศัพท์ :
  056608830
โทรสาร :
  056608830
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองคะเชนทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:21:59 น.
)

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม


นายชุมพล สุวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม