ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
154
155
309
8
ม.2
168
180
348
8
ม.3
133
167
300
7
รวมมัธยมต้น
455
502
957
23
ม.4
82
181
263
6
ม.5
55
150
205
5
ม.6
71
129
200
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
208
460
668
17
รวมทั้งหมด
663
962
1,625
40
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563