ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

        icon1ที่อยู่       : เลขที่ 229 หมู่ที่ 3  ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  66000
        icon1โทรศัพท์  : 056 608830
        icon1website   : www.slp.ac.th