กลุ่มบริหารวิชาการ
 
   
 แบ่งเป็นงานดังนี้ 
1.งานสำนักงานกลุ่ม                 2.งานพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.งานวางแผนด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
4.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          5.งานนิเทศการศึกษา  
6.งานทะเบียนและวัดผล              7.งานรับนักเรียน  
8.งานแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด       9.งานสื่อการเรียนการสอน/เอกสาร/สิ่งพิมพ์  
10.งานโรงเรียนมาตรฐานสากล      11.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
12.ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
13.การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   14.งานตามนโยบาย  
 
 
  บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ
 
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

๑. กลุ่มบริหารวิชาการ
นายไพศาล ศิวเวทพิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางนิศารัตน์ ยกให้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

มีหน้าที่

ร่วมกันวางแผนดำเนินการในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามภารกิจงานกลุ่มบริหารวิชาการ และหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ สอดคล้องและสนองนโยบายราชการและสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ

๑.๑ คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. นายไพศาล ศิวเวทพิกุล รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
๒. นางนิศารัตน์ ยกให้ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
๓. นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๔. นางสาวอัมพร สารวัตร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๕. นางสาวปริณดา วิเศษผล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๖. นางอรกัลยา จันทรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๗. นางลลิตา เขียวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๘. นางละมัย ทุ้ยแป ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๙. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑๐. นางสาวรัตนา พรายเพริด ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑๑. นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑๒. นางสาววัชรี สายโต ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑๓. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ กรรมการ
๑๔. นายเอกภพ อัสสะวะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ
๑๕. นายจักรพันธ์ โพพริก ครูอัตราจ้าง กรรมการ
๑๖. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

๑.๒ ภารกิจกลุ่มบริหารวิชาการและผู้รับผิดชอบ
๑) งานสานักงานกลุ่ม

มอบหมายให้

๑. นางสาวอัมพร สารวัตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นายเอกภพ อัสสะวะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดระบบสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วอย่างเป็นระบบ
๒. ติดตามเรื่องต่างๆ ที่มอบให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาบันทึกการประชุม
และรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๓. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๔. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง บุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
๕. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ
๖. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานกลุ่มต่างๆ ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ
๗. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบสะดวกในการนำไปใช้และเป็นปัจจุบันสามารถเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๘. ควบคุมดูแลและจัดทำงบประมาณของกลุ่มวิชาการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๙. จัดทำเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ
๑๐. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

๒) งานพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

มอบหมายให้

๑. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ หัวหน้า
๒. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางสาวปริณดา วิเศษผล ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นางสาวรัตนา พรายเพริด ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๕. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชน
และสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาให้สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมและให้นำการสอนไปสู่การเรียนรู้มากที่สุดตั้งแต่วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
กำหนดเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้จัดทำใช้ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
๔. จัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๕. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
๖. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓) งานวางแผนด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

๓.๑) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ มอบหมายให้

๑. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. นางสาวละออง คิมอิ๋ง ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. นางสุกัญญา กุสุโมทย์ ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕. นางกนกวรรณ บุญเสรฐ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๖. นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๗. นางอรกัลยา จันทรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๘. นางสุพรรณี บุญเปี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๙. นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีหน้าที่

๑. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
๒. กำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผลและการตัดสิน ผลการเรียนตามแนวทางที่กำหนด
๕. พิจารณาจัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่างๆ จัดทำตารางสอน ตารางเรียนรายภาค/รายปี
๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและระเบียบของสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๗. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อ /จัดหา และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพประกอบการจัดการเรียนรู้
๘. จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม ให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือต้องการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ
๙. ร่วมกับกลุ่มบริหาร พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากับการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
๑๐. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามศักยภาพ โดยการจัดทำผลงานทางวิชาการ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานสรุปทุกภาคเรียน / ทุกสิ้นปี
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒) งานจัดตารางเรียนตารางสอน

มอบหมายให้

๑. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางอรกัลยา จันทรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางนิศารัตน์ ยกให้ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

วางแผนและจัดเตรียมอุปกรณ์ แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและจัดตารางเรียน ตารางสอน นักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางเรียน ตารางสอน ให้ถูกต้องทั้งการเรียนและการสอน

 ๔) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มอบหมายให้

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

มีหน้าที่

๑. ประสานงานในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และดูแลการดำเนินกิจกรรม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักสูตรฯ
๓. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและครูทุกในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑) กิจกรรมแนะแนว

มอบหมายให้

๑. นางสาวศรีนวล ขิระนะ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางพเยาว์ ศรีพงษ์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา
๒. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา
๓. พัฒนาดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบงานแนะแนวและการให้คำปรึกษา
๔. การติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา
๕. การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับคำปรึกษา
๖. การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
๗. จัดบริการแนะแนว
๘. ดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒) กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

มอบหมายให้

๑. นายชัยณรงค์ ฉายศรี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นายพัฒนา เพชรอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นางสาวลำใย ทองใบ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
๒. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ

๔.๓) กิจกรรมยุวกาชาด

มอบหมายให้

๑. นางสาวเพชร โตเมศร์ ครู หัวหน้า
๒. นางพรนภัส พัฒนถาวร ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางสุกัญญา กุสุโมทย์ ครู ผู้ช่วย
๔. นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่าครบวงจร
๒. จัดกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทย

๔.๔) กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ

มอบหมายให้

๑. นางสาวรัตนา พรายเพริด ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางสาวอัมพร สารวัตร ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

สนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียนเพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

๔.๕) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

มอบหมายให้

๑. นายบูรณากร จันทรวรชาต ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นายพัฒนา เพชรอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางกนกวรรณ บุญเสรฐ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นายภีระเมศวร์ ประสิทธิ์เมธี มีช้าง ครูชำนาญการ ผู้ช่วย
๕. นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. มุ่งให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี และมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง
๒. จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๖) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มอบหมายให้

นางสาวนภาพร สิงห์รา ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

มีหน้าที่

๑. ส่งเสริมผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. จัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวบรวม และรายงานผล

๔.๗) กิจกรรมทัศนศึกษา

มอบหมายให้

นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

มีหน้าที่

๑. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและสถานที่ดำเนินการ
๒. รายงานผลการทำกิจกรรมตามโครงการและจัดทำรูปเล่มรายงาน
๓. สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินงาน

๕) งานนิเทศการศึกษา

มอบหมายให้

๑. นางสาวปริณดา วิเศษผล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางเครือมาส คำขียน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. จัดทำตารางนิเทศและปฏิทินปฏิบัติการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา
๓. ดำเนินงานนิเทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรียนการสอนของครู อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. แนะนำให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ครูผู้สอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
๕. การจัดระบบนิเทศ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา
๖. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๗. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
๘. จัดให้มีการสอนแทนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อมีครูลาปุวย ลากิจ หรือติดราชการและติดตามผลการปฎิบัติงาน

 ๖) งานทะเบียนและวัดผล

๖.๑) งานทะเบียน

มอบหมายให้

๑. นางนิศารัตน์ ยกให้ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นางละมัย ทุ้ยแป ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียน
๒. ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียน ข้อมูลผลการเรียนในระบบงานทะเบียน
๓. ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษาจบการศึกษา การรับรองการเป็นนักเรียน
๔. ควบคุมการออกเกียรติบัตรในโรงเรียน
๕. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการจบการศึกษาต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๒) งานวัดผลและประเมินผล

มอบหมายให้

๑. นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางสาววัชรี สายโต ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นายจักรพันธ์ โพพริก ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดทำระเบียบการวัดผลและประเมินผล แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนและเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน
๔. ร่วมมือกับงานทะเบียนและงาน GPA/PR จัดทำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของนักเรียน (GPA และPR)
๕. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
๖. รับผลการเรียนตรวจสอบความถูกต้อง และส่งงาน GPA.และเก็บหลักฐานผลการเรียน (ปพ.๕, ปพ.๖ และปพ.๙ )
๗. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๘. ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
๙. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
๑๐. ใช้โปรแกรม ปพ.๕ รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ และสรุปผลการสอน เมื่อสิ้นภาคเรียน จาก“ใบสรุปผลการเรียนรายวิชา” ที่ครูผู้สอนสรุปผลในรายวิชาต่าง ๆแล้วนำเสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน
๑๑. ดำเนินการสอบแก้ตัว และการประกาศผลการสอบแก้ตัว
๑๒. เก็บข้อมูลผลการเรียน ประมวลผล และรายงานผู้ปกครองนักเรียน
๑๓. สรุปรายงานผลการประเมินผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอผู้บริหารทราบทุกภาคเรียน
๑๔. จัดทดสอบระดับชาติ
๑๕. ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดทำเครื่องมือวัดผล การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผล และการประเมินผลการสอนของครูดำเนินการให้ครูวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชา การจัดทำคลังข้อสอบ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๓) งาน GPA/PR

มอบหมายให้

๑. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. ร่วมมือกับงานทะเบียนและงานวัดผลจัดทำผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ของนักเรียน(GPA และPR) และรายงานต้นสังกัด
๒. วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับงาน GPA
๓. ดำเนินการจัดทำข้อมูล GPA ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริการข้อมูลผลการเรียน GPA/PR แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มาติดต่อด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
- โปรแกรม Students2551 Version III เป็นโปรแกรมระบบงานทะเบียน--วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
-โปรแกรมวัดผลรายภาคเรียน (Semester2551 Version III) โปรแกรมวัดผลรายภาคเรียน (Semester2551) เป็นโปรแกรมระเบียนผลการเรียนรายภาคหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
-โปรแกรมวัดผลรายวิชา (BookMark2551 Version III) เป็นโปรแกรมวัดผลรายวิชา (BookMark2551) เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำสมุดประเมินผลรายวิชา (ปพ.๕)
-โปรแกรม Gpaxmix2551 Version III เป็นโปรแกรมสำหรับหลอมรวมข้อมูล GPA
-โปรแกรม SGS
๔. ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ลงทะเบียนนักเรียน ข้อมูลผลการเรียนในโปรแกรม รวมทั้งรายงาน แบบคำร้องต่าง ๆอาทิ ค้นหาข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกเป็นรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA)
๕. ออกเลขประจำตัวนักเรียน
๖. จัดทำรายชื่อนักเรียน
๗. เทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่รับย้ายเข้าใหม่ระหว่างปี จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๘. พิจารณานักเรียนที่มีผลการเรียนของแต่ละระดับชั้น ๓.๕๐ เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ เหรียญทอง และ ๓.๗๕ ขึ้นไปเพื่อรับประกาศเกียรติคุณ เหรียญทองเกียรติยศ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๗) งานรับนักเรียน

มอบหมายให้

๑. นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด
๒. จัดทำปฏิทิน แผ่นพับการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
๓. จัดสรรโควตาและคัดเลือกนักเรียน ม.๓ เดิม เข้าเรียนชั้น ม.๔
๔. จัดทำข้อสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.๑,๔ จัดสอบ ประกาศผล มอบตัวนักเรียน
๕. ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน
๖. ดำเนินการและรายงานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
๗. ดำเนินการและรายงานข้อมูลนักเรียน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๘) งานแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

มอบหมายให้

๑. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นายบูรณากร จันทรวรชาต ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๕. นางสาวอทิตยา ศรีสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้
๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล องค์กร หน่วยงาน
๓. จัดตั้ง และ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อสารสนเทศ ทั้งใน และนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ร่วมกับกลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระ ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๖. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นหอสมุด SLPPark ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและของจังหวัดพิจิตร
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙) งานสื่อการเรียนการสอน/เอกสาร/สิ่งพิมพ์

๙.๑) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

มอบหมายให้

๑. นายไพศาล ศิวเวทพิกุล รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
๒. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๓. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ กรรมการ
๔. นางสาวละออง คิมอิ๋ง ครูชำนาญการ กรรมการ
๕. นางสุกัญญา กุสุโมทย์ ครู กรรมการ
๖. นางกนกวรรณ บุญเสรฐ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๗. นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๘. นางอรกัลยา จันทรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๙. นางสุพรรณี บุญเปี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑๐. นางสาวอัมพร สารวัตร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน โดยให้พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และคัดเลือกจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาหรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น

๙.๒) สิ่งพิมพ์

มอบหมายให้

๑. นายพัฒนา เพชรอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นายจักรพันธ์ โพพริก ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย
๓. นายพงศักดิ์ นาควิจิตร ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. ให้บริการงานพิมพ์หรือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทด้วยคุณภาพมาตรฐาน
๒. ดำเนินการอัดสำเนาชุดข้อสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
๓. ดำเนินการอัดสำเนาเอกสารประกอบการสอนให้ครู และเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๑๐) งานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

มอบหมายให้

๑. นางสาวปริณดา วิเศษผล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นางสาวรัตนา พรายเพริด ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๕. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. สร้างความเข้าใจ รวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๓
๒. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบันได ๕ ขั้น ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1, IS2, IS3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มอบหมายให้

๑. นางสาวรัตนา พรายเพริด ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางสาวปริณดา วิเศษผล ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นางเครือมาส คำเขียน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๕. นางสาววัชรี สายโต ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์รายงานการวิจัย รวบรวม จัดทำแนวทางเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒) ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

มอบหมายให้

๑. นางสาวอัมพร สารวัตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางนิศารัตน์ ยกให้ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นางอรกัลยา จันทรสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๔. นางสุกัญญา กุสุโมทย์ ครู ผู้ช่วย
๕. นายภานุวัฒน์ กุสุโมทย์ ครู ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. เป็นหัวหน้าการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
๒. ดำเนินการขับเคลื่อน ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
๓. พัฒนาบุคลากรให้รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์มุ่งสู่ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น
๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน
๗. ขับเคลื่อนโรงเรียนให้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และพัฒนาเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๓) การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

มอบหมายให้

๑. นางสาวปริณดา วิเศษผล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ และความสามารถพิเศษ ทั้งระดับภายในและภายนอกโรงเรียน
๒. จัดทำโครงการ /กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพ และความสามารถพิเศษ
๓. ประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด หรือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ
๔. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๕. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด / แข่งขันทั้งระดับ ภายในและนอกโรงเรียน
๖. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน /โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๔) งานตามนโยบาย

มอบหมายให้

๑. นางละมัย ทุ้ยแป ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
๒. นางเครือมาส คำขียน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
๓. นายไพบูลย์ พละกสิกร ครู ผู้ช่วย
๔. นายทรงยศ สกุลยา ครูชำนาญการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. บริหารจัดการตามนโยบาย เกี่ยวกับ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๒. บริหารจัดการตามนโยบาย เกี่ยวกับต้านทุจริตศึกษา
๓. บริหารจัดการตามนโยบาย เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย