กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
 
 
  
  
 
  แบ่งเป็นงานดังนี้ 
1.งานสำนักงานกลุ่ม                                           2.งานการเงิน
3.งานบัญชี                                                         4.งานพัสดุ                               
5. 
การระดมทรัพยากรและ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
6.งานสวัสดิการ                                                   7.งานสวัสดิการน้าดื่ม  
8.งานโรงเรียนธนาคาร
 
 
บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ