กลุ่มบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 
 
   
 
   
    
แบ่งเป็นงานดังนี้ 
1.งานสำนักงานกลุ่ม                                              2.งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3.งานการพัฒนาองค์กร                         
 
 
บุคลากรกลุ่มบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม