กลุ่มบริหารทั่วไป
 
 
 
  
 
 
  
 
   
 
 
 
 
แบ่งเป็นงานดังนี้ 
1.งานสำนักงานกลุ่ม                                                 2.งานพยาบาล
3.งานสวัสดิการร้านค้า                                              4.งานโภชนาการและโรงอาหาร
5.งานโสตทัศนศึกษา                                                6.งานประชาสัมพันธ์
7.งานสัมพันธ์ชุมชน                                                 8.งานเครือข่ายการศึกษา
9.งานส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน             10.งานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
11.งานวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 12.งานธุรการและสารบรรณโรงเรียน
13.งานสำนักงานผู้อานวยการ
 
บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป