กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
     
 
  
 
 
  
 แบ่งเป็นงานดังนี้ 
1.งานสำนักงานกลุ่ม                 2.การวางแผนอัตรากาลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การย้าย และลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.การพัฒนาบุคลากร                5.งานวินัยและการลงโทษ  
6.การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน  
7.งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
8.งานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขออนุญาตไปต่างประเทศ การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการลาศึกษาต่อ
9.งานลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ การลา 
10.งานเวร – ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ งานกิจกรรมเวรประจำ                  
11.วันงานขวัญและกำลังใจ

 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล