กลุ่มบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ
   
   
  
แบ่งเป็นงานดังนี้ 
1.งานสำนักงานกลุ่ม                                     2.งานแผนงาน
3.งานวางระบบควบคุมภายใน                      4.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
5.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          
 
 บุคลากรกลุ่มบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ