กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
แบ่งเป็นงานดังนี้ 
1.งานสำนักงานกลุ่ม                                   2.งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
3.งานดูแลพฤติกรรมชู้สาว ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคเอดส์                           
4.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

5.งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
6.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน
7.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
9.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
 
บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน