สถานที่ตั้ง / แผนผังโรงเรียน

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

 แผนผังของโรงเรียน

 
 
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830