ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
164
166
330
8
ม.2
183
194
377
10
ม.3
144
164
308
7
รวมมัธยมต้น
491
524
1,015
25
ม.4
112
227
339
9
ม.5
93
197
290
7
ม.6
84
163
247
6
รวมมัธยมปลาย
289
587
876
0
รวมทั้งหมด
780
1,111
1,891
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830