กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
กลุ่มงานในฝ่ายวิชาการมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830