กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

มอบหมายให้

 • นายรัชพล                 ครุฑหลวง              รองผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ
 • นางวิลาสินี                อำพันพงษ์             ครู                             รองประธานกรรมการ
 • นางศิริพร                  เมืองทอง               ครู                            กรรมการ
 • นางสาวกุหลาบ          ภู่ผะกา                   ครู                            กรรมการ
 • นางสาวจรรยาลักษณ์  เทียมศร                 ครู                            กรรมการ
 • นางสาวกัลยา            โพธิ์หวี                   ครู                            กรรมการ
 • นางสาวเพชร            โตเมศร์                   ครู                           กรรมการ
 • นางสาววรัญญา         เล็กประเสริฐสุข        ครู                           กรรมการ
 • นางสาวจุฬารัตน์        เกิดเพ็ง                  ครู                            กรรมการ
 • นายณวพงษ์            น่วมพันธุ์                 ครู                            กรรมการ
 • นางเรณู                  ตรีศิริ                     ครู                            กรรมการ
 • นางสาวศลิษา          ใจจะนะ                  ครู                            กรรมการ
 • นางสาวสุวรรณี         ช่วยสุริยา               ครูผู้ช่วย                     กรรมการ
 • นางสาวดารินทร์       กะการดี                 ครู                            กรรมการ
 • นางกาญจนา           ศรีฉ่ำ                     ครูผู้ช่วย                     กรรมการ
 • นายสาธิต               แก้วอ่ำ                  ครูผู้ช่วย                     กรรมการ
 • นางปาริฉัตร            โพธิ์พริก                ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ
 • นางพเยาว์              ศรีพงษ์                  ครูอัตราจ้าง                กรรมการ
 • นางสาวสุพรรณี       บุญเปี่ยม                ครู                            กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

      บริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการและสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830