กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830