กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวรัชนี       ชูเมือง        รองผู้อำนวยการ            ประธานกรรมการ
 • นางอัจฉรา         ตุ้มสุวรรณ   ครูชำนาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ
 • นางวิไล             ปานแสง     ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ
 • นางกนกวรรณ     บุญเสรฐ     ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ
 • นายชัยณรงค์      ฉายศรี        ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ
 • นายวิศิษฎ์          สิริปิยานนท์  ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ
 • นางสาวธารีรัตน์   ใจเอื้อ        ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ
 • นางสาวสุกัญญา  หนูทอง       ครูชำนาญการ                    กรรมการ
 • นางสุกัญญา       กุสุโมทย์      ครู                                    กรรมการ
 • นายภาณุวัฒน์     กุสุโมทย์      ครู                                    กรรมการ
 • นางเมวิกา          นาศฤงคาร    ครู                                    กรรมการ
 • นางสาวชนัษฐา   พงษ์พิทักษ์  ครู                                    กรรมการ
 • นางสาวนันทวัน   ดิสสงค์        ครูผู้ช่วย                            กรรมการ
 • นายชนาธิป        ศรีสวัสดิ์        ครูผู้ช่วย                            กรรมการ
 • นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์         ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

       ร่วมกันวางแผนดำเนินการในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามภารกิจงานกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ได้รับมอบหมายและหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ สอดคล้องและสนองนโยบายทางราชการและสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ

 

กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830