กลุ่มบริหารงานบุคคล
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  • นางสาวรจณา      คลี่แคล้ว     รองผู้อำนวยการ        ประธานกรรมการ
  • นางสาวศรีนวล    ขิระนะ         ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ
  • นางสาวลำใย       ทองใบ       ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
  • นายภัทรคุณ        บุญดุฉาว     ครู                           กรรมการ
  • นางพรนภัส         พัฒนถาวร   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
  • นางสาวณัฐวดี     กุตนันท์      ครู                            กรรมการ
  • นางสาวนารีรัตน์  วรศิลป์        ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830