กลุ่มบริหารงานบุคคล
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นางสาวรจณา      คลี่แคล้ว     รองผู้อำนวยการ        ประธานกรรมการ
 • นางสาวศรีนวล    ขิระนะ         ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ
 • นางสาวลำใย       ทองใบ       ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
 • นายภัทรคุณ        บุญดุฉาว     ครู                           กรรมการ
 • นางพรนภัส         พัฒนถาวร   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
 • นางสาวณัฐวดี     กุตนันท์      ครู                            กรรมการ
 • นางสาวนารีรัตน์  วรศิลป์        ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีดังต่อไปนี้

งานสำนักงานกลุ่ม

มอบหมายให้

 • นางสาวณัฐวดี กุตนันท์          ครู                หัวหน้า

มีหน้าที่

 • จัดระบบสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วอย่างเป็นระบบ
 • ติดตามเรื่องต่าง ๆ ที่มอบให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ
 • การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคล ให้เป็นระบบ สะดวกในการนำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน สามารถเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • ควบคุม ดูแลและจัดทำงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล และกระบวนการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

งานแผนอัตรากำลัง

มอบหมายให้

 • นางสาวรจณา คลี่แคล้ว รองผู้อำนวยการ หัวหน้า
 • นางสาวลำใย ทองใบ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังของสถานศึกษา
 • จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
 • เสนอแผนอัตรากำลังขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นำเสนอแผนอัตรากำลังต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • นำอัตรากำลังสู่การปฏิบัติ
 • กำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง

งานการกำหนดตำแหน่ง

มอบหมายให้

 • นางสาวลำใย ทองใบ   ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า

มีหน้าที่

 • กำหนดตำแหน่ง หรือเสนอขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการ ภาระหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา

งานอัตรากำลัง

มอบหมายให้

 • นางสาวลำใย ทองใบ   ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า

มีหน้าที่

 • รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประสานกลุ่มบริหารวิชาการคำนวณอัตรากำลังครู ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 • ประสานกลุ่มบริหารวิชาการเสนอความต้องการ จำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

มอบหมายให้

 • นางสาวลำใย ทองใบ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
 • นางสาวนารีรัตน์ วรศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ       ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น
  • การเปลี่ยนตำแหน่งตามความสมัครใจ
  • การเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
  • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
  • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาบุคลากร

มอบหมายให้

 • นางสาวนารีรัตน์ วรศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
 • นางสาวณัฐวดี กุตนันท์ ครู ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • การพัฒนาองค์กร
  • พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน
  • จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียน
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานวินัยและการลงโทษ

มอบหมายให้

 • นางสาวรจณา คลี่แคล้ว รองผู้อำนวยการ           หัวหน้า
 • นางสาวศรีนวล ขิระนะ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การออกจากราชการ

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

มอบหมายให้

 • นางสาวรจณา คลี่แคล้ว รองผู้อำนวยการ หัวหน้า
 • นางสาวศรีนวล ขิระนะ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย
 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว ครู ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ประชุมวางแผนพิจารณาแบบประเมิน
  • แจ้งคณะครู ลูกจ้างประจำทราบ กำหนดระยะเวลาการประเมิน
  • รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประเมิน
  • รายงานผลการประเมินเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • แจ้งผลการประเมินให้คณะครูและลูกจ้างประจำทราบ
 • การเลื่อนเงินเดือน (ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ)
  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( กรณีปกติ )
  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( กรณีพิเศษ )
  • การเลื่อนค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง
  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการ

งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มอบหมายให้

 • นางสาวนารีรัตน์ วรศิลป์                  ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า

มีหน้าที่

 • สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
 • จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
 • ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากร
 • รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานทะเบียนประวัติ

มอบหมายให้

 • นางสาวนารีรัตน์ วรศิลป์                  ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า

มีหน้าที่

 • จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน และการขออนุญาตไปราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มอบหมายให้

 • นางสาวลำใย ทองใบ   ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า

มีหน้าที่

 • ตรวจสอบและเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
 • ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทางการศึกษา
 • งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มอบหมายให้

 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว                    ครู                หัวหน้า

มีหน้าที่

 • ดำเนินการขออนุญาตข้าราชการครูไปต่างประเทศตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุญาตไปต่างประเทศ
 • ประสานงานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

มอบหมายให้

 • นางพรนภัส พัฒนถาวร                   ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า

มีหน้าที่

 • ควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 • ควบคุมดูแลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

งานเวรยามรักษาการณ์

มอบหมายให้

 • นางสาวณัฐวดี กุตนันท์ ครู           หัวหน้า
 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว ครู ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • จัดประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำคำสั่งเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามสั่งการ
 • จัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์
 • ติดตาม / สรุปผล นำเสนอรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการตามลำดับ ในวันถัดไป
 • ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เวร – ยามรักษาการณ์ในรอบเดือน

งานกิจกรรมเวรประจำวัน

มอบหมายให้

 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว ครู หัวหน้า
 • นางสาวลำใย ทองใบ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวรประจำวันจันทร์) ผู้ช่วย
 • นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวรประจำวันอังคาร)ผู้ช่วย
 • นายไพโรจน์ กองกี ครู (หัวหน้าเวรประจำวันพุธ) ผู้ช่วย
 • นางวิไล ปานแสง ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวรประจำวันพฤหัสบดี) ผู้ช่วย
 • นางสาวอัมพร สารวัตร ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวรประจำวันศุกร์) ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • กำหนดแนวปฏิบัติ
 • จัดนักเรียนเป็นผู้นำในการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณ
 • ฝึกนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • ประสานงานการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าระดับ สภานักเรียน
 • กำกับ ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวและในขณะฟังข่าวสารจากทางโรงเรียน
 • ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน ติดตามนักเรียนที่มาเข้าแถวไม่ทันเคารพธงชาติและส่งต่อ
 • บันทึกรายงานผล  การปฏิบัติหน้าที่

งานขวัญและกำลังใจ

มอบหมายให้

 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว           ครู                หัวหน้า

มีหน้าที่

       จัดสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน