กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการกลุ่ม

  • นายไพศาล             ศิวเวทพิกุล รองผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ
  • นางอัญชลี              ม่วงแจ่ม      ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ
  • นางสาวนภาพร        สิงห์รา        ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ
  • นางชุติรัตน์             แสงสุวรรณ์  ครูชำนาญการ             กรรมการ
  • นายไพบูลย์            พละกสิกร    ครู                              กรรมการ
  • นางสาววลัยลักษณ์ บัวเก๊า          ครู                              กรรมการ
  • นางสาวพรเพชร      สิงห์สังข์      ครูชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ
  • นางสาวละออง       คิมอิ๋ง           ครูชำนาญการ             กรรมการและผู้ช่วยฯ
กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830