กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 • นายรัชพล ครุฑหลวง            รองผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ
 • นายบุญรอด ชูเมือง               ครู                              รองประธานกรรมการ
 • นางกุลิสรา ครุฑหลวง           ครู                              กรรมการ
 • นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิตย์   ครู                              กรรมการ
 • นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ           ครู                               กรรมการ
 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์      ครู                               กรรมการ
 • นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ   ครู                               กรรมการ
 • นายวิศิษฏ์ สิริปิยานนท์         ครู                               กรรมการ
 • นายสมภพ วัดพาน               ครู                               กรรมการ
 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว          ครู                               กรรมการ
 • นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์            ครู                               กรรมการ
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร        ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ
 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ             ครู                               กรรมการและเลขานุการ
 • นายทรงยศ สกุลยา             ครู                               กรรมการและผู้ช่วยฯ

มีหน้าที่

บริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแล ติดตาม  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติ  นโยบายทางราชการและสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน.มีดังต่อไปนี้
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830