กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Rodjana

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

srinuan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 • นายรัชพล ครุฑหลวง            รองผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ
 • นายบุญรอด ชูเมือง               ครู                              รองประธานกรรมการ
 • นางกุลิสรา ครุฑหลวง           ครู                              กรรมการ
 • นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิตย์   ครู                              กรรมการ
 • นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ           ครู                               กรรมการ
 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์      ครู                               กรรมการ
 • นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ   ครู                               กรรมการ
 • นายวิศิษฏ์ สิริปิยานนท์         ครู                               กรรมการ
 • นายสมภพ วัดพาน               ครู                               กรรมการ
 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว          ครู                               กรรมการ
 • นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์            ครู                               กรรมการ
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร        ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ
 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ             ครู                               กรรมการและเลขานุการ
 • นายทรงยศ สกุลยา             ครู                               กรรมการและผู้ช่วยฯ

มีหน้าที่

บริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแล ติดตาม  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติ  นโยบายทางราชการและสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน.มีดังต่อไปนี้

งานกลุ่มสำนักงาน

มอบหมายให้

 • นางกุลิสรา ครุฑหลวง ครู หัวหน้า
 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ ครู                    ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียน ของสถานศึกษา
 • กำหนดแนวทางการพัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน ให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
 • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
 • กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • สำรวจระบบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์

งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

มอบหมายให้

 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครู หัวหน้า
 • นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์ ครู                     ผู้ช่วย
 • นายบุญรอด ชูเมือง ครู ผู้ช่วย
 • นางเครือมาส คำเขียน ครู ผู้ช่วย
 • นายชัยณรงค์ ฉายศรี ครู ผู้ช่วย
 • นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวลำใย ทองใบ ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวอัมพร สารวัตร ครู                    ผู้ช่วย
 • นางกุลิสรา ครุฑหลวง ครู ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร ครูอัตราจ้าง           ผู้ช่วย
 • นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี มีช้าง ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวณัฐวดี กุตนันท์ ครู ผู้ช่วย
 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ ครู ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู กรรมการ

มีหน้าที่

 • จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
 • กำหนดวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ของทางราชการเพื่อลงโทษและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
 • จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรม ตามวิธีการที่กำหนด
 • ควบคุม กำกับ ดูแล แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
 • ประสานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานดูแลพฤติกรรมชู้สาวปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคเอดส์

มอบหมายให้

 • นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ ครู                หัวหน้า
 • นายชัยณรงค์ ฉายศรี ครู ผู้ช่วย
 • หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ผู้ช่วย
 • ครูที่ปรึกษาทุกห้อง ผู้ช่วย
 • หัวหน้าเวรประจำวันทุกวัน ผู้ช่วย
 • นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์ ครู ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • สำรวจและรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรมชู้สาวและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
 • ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
 • สอดส่องดูแลและป้องปรามพฤติกรรมชู้สาวของนักเรียน
 • ดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมด้านชู้สาวและการตั้งครรภ์ในวัยเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

มอบหมายให้

 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครู           หัวหน้า
 • นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์ ครู           ผู้ช่วย
 • นายบุญรอด ชูเมือง ครู ผู้ช่วย
 • นางเครือมาส คำเขียน ครู ผู้ช่วย
 • นายชัยณรงค์ ฉายศรี ครู ผู้ช่วย
 • นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวลำใย ทองใบ ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวอัมพร สารวัตร ครู                    ผู้ช่วย
 • นางกุลิสรา ครุฑหลวง ครู ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย
 • นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี มีช้าง ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวณัฐวดี กุตนันท์ ครู ผู้ช่วย
 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ ครู ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู กรรมการ

มีหน้าที่

 • จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ
 • ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
 • การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
 • การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
 • การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
 • ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
 • จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด
 • การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดต่างๆ
 • การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
 • ป้องกันและร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของโรงเรียนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโครงการ TO BE NUMBER ONE

มอบหมายให้

 • นายภัทรคุณ บุญดุฉาว ครู                          หัวหน้า
 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม ครู                    ผู้ช่วย
 • นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี มีช้าง ครู ผู้ช่วย
 • หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ผู้ช่วย
 • นายเอกภพ อัสสะวะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • วางแผนสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
 • จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
 • รายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

มอบหมายให้

 • นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์ ครู หัวหน้า
 • นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวอาทิตตญา ศรีสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย  
 • นายสาธิต แก้วอ่ำ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
 • นางลลิตา เขียวแก้ว ครู                          ผู้ช่วย
 • นายไพบูลย์ พละกสิกร ครู                          ผู้ช่วย
 • นางสาวนันทวัน ดิสสงค์ ครูผู้ช่วย                    ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • ประชุมวางแผน เสนอกิจกรรม
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 • ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 • ดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน
 • กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
 • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนักเรียนด้านประชาธิปไตยและการแสดงออกที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน

มอบหมายให้

 • นายบุญรอด ชูเมือง                    ครู                          หัวหน้า
 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายชัยณรงค์ ฉายศรี ครู                          ผู้ช่วย
 • นายไพบูลย์ พละกสิกร           ครู                          ผู้ช่วย
 • นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู                          ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • ประชุมวางแผน ในการดำเนินงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงาน
 • กำกับดูแลนักเรียน ให้มาโรงเรียนทันเวลากำหนด
 • กำหนดวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ของทางราชการเพื่อลงโทษนักเรียน
 • จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มาเรียนสาย ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มอบหมายให้

 • นางกุลิสรา ครุฑหลวง           ครู                          หัวหน้า
 • นายสมภพ วัดพาน ครู                          ผู้ช่วย
 • นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ ครู                          ผู้ช่วย
 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายบุญรอด ชูเมือง ครู                          ผู้ช่วย
 • นายชัยณรงค์ ฉายศรี           ครู                          ผู้ช่วย
 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครู                          ผู้ช่วย
 • หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร           ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย
 • นายทรงยศ สกุลยา ครู                          ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ประสานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

มอบหมายให้

 • นางกุลิสรา ครุฑหลวง ครู หัวหน้า
 • นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์ ครู ผู้ช่วย
 • นายทรงยศ สกุลยา ครู           ผู้ช่วย
 • หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู           ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย
 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ ครู           ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
 • จัดให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
 • จัดการประชุมกรรมการและผู้ปกครองในชั้นเรียนตามความเหมาะสม
 • จัดทำทะเบียนเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มอบหมายให้

 • นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์ ครู                          หัวหน้า
 • นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส           ครู                          ผู้ช่วย
 • นางสุกัญญา กุสุโมทย์ ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา ครู                          ผู้ช่วย
 • นางพรนภัส พัฒนถาวร                     ครู                          ผู้ช่วย
 • นางสาวอัมพร สารวัตร ครู                          ผู้ช่วย
 • นายบูรณากร จันทรวรชาติ ครู                          ผู้ช่วย
 • นางสาวเพชร โตเมศร์ ครู ผู้ช่วย
 • นางสาวณัฐวดี กุตนันท์ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์ ครู                          ผู้ช่วย
 • นางสาวนันทวัน ดิสสงค์ ครูผู้ช่วย                    ผู้ช่วย
 • นางสาวอาทิตยา ศรีสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร                     ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย
 • นายสนิท ดำมินเสก ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย
 • หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ผู้ช่วย

มีหน้าที่

 • ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
 • วางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน อย่างต่อเนื่อง
 • จัดกิจกรรมยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน
 • ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเป็นระยะๆ

งานข้อมูลสารสนเทศกิจการนักเรียน

มอบหมายให้

 • นายวิศิษฏ์ สิริปิยานนท์ ครู                          หัวหน้า
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย

มีหน้าที่

       ดำเนินการ จัดหา/สำรวจ/สอบถาม/ติดตาม/รายงาน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ผู้ปกครอง ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือในการสำรวจหรือต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะกิจตามความจำเป็นหรือเร่งด่วนและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

มอบหมายให้

 • นางนิรันตรี อาจเอื้อ ครู                          หัวหน้า
 • นางสาวศรีนวล ขิระนะ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู                          ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย
 • นางพเยาว์ ศรีพงษ์ ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย
 • นางสาวสุมิตรา สิทธิกรณ์         ครูผู้ช่วย                    ผู้ช่วย

มีหน้าที่ 

 • วางแผน ดำเนินงาน ในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียน
 • รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่จะเสนอขอรับทุนการศึกษาและจัดลำดับความจำเป็น
 • จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

มอบหมายให้

 • นายสมภพ วัดพาน ครู                          หัวหน้า
 • นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์ ครู                          ผู้ช่วย
 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร           ครูอัตราจ้าง                ผู้ช่วย
 • นายสาธิต แก้วอ่ำ ครูผู้ช่วย                    ผู้ช่วย
 • คณะกรรมการสภานักเรียน           ผู้ช่วย
 • คณะกรรมการเครือข่ายนักเรียนทุกระดับชั้น ผู้ช่วย

มีหน้าที่ 

 • วางแผน ดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านตลอดปีการศึกษา
 • รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกภาคเรียน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

มอบหมายให้

 • นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร           ครูอัตราจ้าง                หัวหน้า
 • นายชนาธิป ศรีสวัสดิ์ ครู ผู้ช่วย
 • นายสมภพ วัดพาน ครู                          ผู้ช่วย
 • นายสาธิต แก้วอ่ำ ครูผู้ช่วย                    ผู้ช่วย
 • คณะกรรมการสภานักเรียน                     ผู้ช่วย
 • คณะกรรมการเครือข่ายนักเรียนทุกระดับชั้น     ผู้ช่วย

มีหน้าที่ 

 • วางแผน ดำเนินงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
 • ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายนักเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายต่างๆ เพื่อสอดส่อง ดูแล ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาตลอดปีการศึกษา
 • รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกภาคเรียน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย