O3 : อำนาจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่ของสถานศึกษา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มุํงจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา ดังนี้


1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. ให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
3. ให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
5. สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กทุกคนในเขตบริการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
6. สํงเสริมให๎มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด๎อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให๎ได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
7. เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการจัดการด๎านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านนการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
8. สํงเสริมให๎มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการของนักเรียนทุกด๎าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปะวัฒนาธรรมของท๎องถิ่นและของชาติ
9. เสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยากรของชุมชนและมีสํวนในการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่น
10. ให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษากํอนเสนอตํอสาธารณชน
11. แตํงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร
12. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได๎รับมอบหมายจากหนํวยงานต๎นสังกัดของสถานศึกษา

2. ผู้บริหารโรงเรียน
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

1. บริหารงานตําง ๆ ให๎เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ของทางราชการและตามที่ได๎รับมอบอํานาจจากผู๎บังคับบัญชา
2. บริหารงานให๎เกิดความเรียบร๎อย และบังเกิดผลดีตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขอบขําย 4 ด๎าน

    1) การบริหารงานทั่วไป
    2) การบริหารงานวิชาการ
    3) การบริหารงานบุคคล
    4) การบริหารงานงบประมาณ
3. สร๎างขวัญและกําลังใจให๎เกิดกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา

3. ครู
บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน

1. เข๎าสอนให๎ตรงเวลา
2. จัดทําแผนการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. พัฒนาเทคนิควิธีการสอน
4. ปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียน
5. พัฒนาตนเองให๎ทันยุคทันสมัย
6. สอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมแกํนักเรียน
7. ตรวจความสะอาดของห๎องเรียนกํอนทําการสอนทุกครั้ง
8. ติดตามแก๎ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาในด๎านการเรียนในวิชาที่เรียน
9. ให๎ความรํวมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก๎ไขพฤติกรรมของนักเรียน


บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
1. ดูแลการเข๎าแถว ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของการเข๎าแถว การร๎องเพลงชาติ การสวดมนต์ไหว๎พระของนักเรียน
2. อบรมผู๎เรียนในชํวงของการโฮมรูม เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ผู๎มาเรียน ผู๎ขาดเรียน ขาดการเข๎าแถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบ การแตํงกาย และสภาพทั่วไปของนักเรียน ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
3. ควบคุม ดูแลนักเรียน และรํวมดําเนินกิจกรรมในเวลาประชุมผู๎ปกครอง รํวมประชุมเสนอปัญหาและแนวทางแก๎ไขรํวมกับหัวหน๎าระดับชั้นเรียน
4. เป็นครูแนะแนวสําหรับผู๎เรียนในระดับชั้น โดยเน๎นด๎านคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ การศึกษาตํอ และการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันในสังคม
5. ติดตามการเรียนการสอน แก๎ปัญหานักเรียนขาดเรียน หนีเรียน ไมํทําการบ๎าน โดยประสานงานกับครูประจําวิชา ฝุายวิชาการ และผู๎ปกครองนักเรียน
6. จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ให๎เรียบร๎อยถูกต๎อง ตามระเบียบการวัดผลที่โรงเรียนกําหนด
7. ให๎คําปรึกษาแกํนักเรียนในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของห๎อง

8. ติดตามเรื่องผลการเรียน และติดตํอกับฝุายวิชาการ หากนักเรียนมีปัญหาด๎านการเรียนและการวัดผล
9. แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การขอสอบแก๎ตัว การขอเรียนเพิ่ม เรียนซ้ํา
10. ติดตาม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ในห๎องเรียนที่นักเรียนในชั้นของตนเข๎าไปเรียน หากเกิดความเสียหาย
โดยเหตุผลอันไมํสมควร ผู๎ทําความเสียหายต๎องชดใช๎คําเสียหายให๎แกํโรงเรียน
11. ติดตาม ดูแลนักเรียน ด๎านกิจกรรมนักเรียน การเข๎ารํวมชุมนุมกิจกรรมตําง ๆ การรํวมงานตําง ๆทั้งในและนอกโรงเรียน
12. เป็นตัวแทนโรงเรียนด๎านธุรการตําง ๆ เชํน การจําหนํายหนังสือการกุศล การเก็บเงินการกุศลตําง ๆ การสํงจดหมายแจ๎งขําวสารกับนักเรียน และผู๎ปกครองนักเรียน
13. จัดหาทุน หรือ จัดสํงนักเรียนในชั้นรํวมแขํงขันเพื่อขอรับทุน โดยรํวมมือประสานงานในการใช๎ข๎อมูล ประวัตินักเรียนแกํคณะกรรมการพิจารณาให๎ทุน
14. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับการมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชาตามสายงาน

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่ 229 หมู่ที่ 3, ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. : 056-608830