O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์/เพจ
boss