banner ITA
 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
     ❖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     ❖ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 
 
 
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 
O1 : โครงสร้างการบริหารงาน